Úvod arrow Dôležité info arrow Všeobecné zmluvné podmieky
Všeobecné zmluvné podmienky Tlačiť Email

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch (ďalej iba Všeobecné podmienky) cestovnej kancelárie SLOVAKIA globtravel, s.r.o. (ďalej iba CK) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované CK. Všeobecné podmienky CK sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu alebo záväznej objednávky ( ďalej iba zmluvy o zájazde), ktorú CK uzatvára s objednávateľom zájazdu v súlade so zákonom č.281/2001 Z.z.. Objednávateľ je povinný sa podrobne oboznámiť so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami uvedenými v ponukových materiáloch. Podpisom zmluvy o zájazde potvrdzuje, že sú mu tieto informácie a podmienky známe, uznáva ich a súhlasí s nimi.

I. Vznik zmluvného vzťahu

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) Cestovná kancelária SLOVAKIA globtravel, s.r.o. (ďalej iba CK), ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo externých autorizovaných predajcov , na základe a v medziach uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci a udelenej plnej moci.

b) Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká na základe objednávateľom (príp.jeho splnomocneným alebo zákonným zástupcom) riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu, prihlášky alebo inej objednávky s náležitosťami zmluvy (ďalej len zmluva) a jej potvrdením zo strany CK. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.

3. Obsah zmluvy o obstaraní zájazdu sa určuje na základe informácií obsiahnutých v katalógu, iných písomných foriem ponuky dodatočných ponúk CK, dopĺňajúcich informácií objednávateľom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitných podmienok priložených k potvrdenej objednávke. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito zmluvnými podmienkami.

4. Potvrdením zmluvy o zájazde sa CK objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite v súlade s dohodnutými podmienkami.

II. Cenové podmienky

1. Ceny zájazdov organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. Pre určenie cien zájazdov bude použitý kurz slovenskej koruny oproti cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka NBS zo dňa záväznej objednávky a ceny služieb a poplatkov známe k tomuto dátumu.

2. CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátene cien pohonných látok,

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c) zmene kurzu slovenskej koruny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, a k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začiatkom zájazdu.

3. Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je CK oprávnená cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa odst.2. písmena a) a b) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu slovenskej koruny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5% je CK oprávnená zvýšiť jednostranne cenu zájazdu maximálne o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu.

4. Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

III. Platobné podmienky

1. CK má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytovaním a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2. CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50% ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo inak dohodnuté,

b) najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb,

c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb.

3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny dosiaľ objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny dosiaľ objednaných služieb, je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

1. K základným právam objednávateľa patrí :

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

b) právo požadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

c) právo byť v zmluve dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluve dohodnutých službách,

d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok,

e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok,

f) právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote 35 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto doby toto právo objednávateľa zaniká. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a) poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady ( žiadosť o udelenie víz, fotografie) podľa požiadavky CK

b) zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. Týchto Všeobecných podmienok,

e) bez zbytočného odkladu oznamovať CK stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

f) prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb,

g) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase, mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje pričom všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,

h) splniť očkovacie, príp. ďalšie formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,

i) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta, alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program. Zákazník, ktorý počas zájazdu poruší zákonné predpisy príslušného štátu, nerešpektuje program zájazdu, odmieta riadiť sa pokynmi sprievodcu, slovne napáda zástupcu CK napr. v prípade oneskorenia dopravného prostriedku a pod. alebo sa vulgárne a hrubo vyjadruje o CK alebo jej zástupcoch, poškodzuje majetok v ubytovacom zariadení a svojim správaním obmedzuje práva iných klientov, môže byť vylúčený z pokračovania zájazdu alebo prepravy a vrátený na vlastné náklady späť, pričom mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby. Preprava osôb v podnapitom stave je vylúčená.

j) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo na majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK,

k) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. Týchto všeobecných podmienok.

3. K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:

a) zoznámiť svojich účastníkov týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,

b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník,

c) určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s CK nie je zabezpečený sprievodca CK. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov, dbá na plnenie programu služieb,

d) odovzdať CK vopred menný zoznam účastníkov, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

V. Práva a povinnosti CK

1. CK je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne , pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

2. CK je povinná najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu poskytnúť objednávateľovi ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárie známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, najmä:

a) podrobnosti o možnosti kontaktu na plnoletú osobu alebo zástupcu CK v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,

b)meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu CK, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu,

c) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných služieb (poukaz na poskytovanie dohodnutého ubytovania a stravovania a pod.),

d) informácie o možnosti uzavrieť poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu.

Ak je zmluva o zájazde uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začiatkom zájazdu, CK svoju povinnosť podľa ods. 3. musí splniť pri uzatváraní zmluvy. V prípade, že 7 dní pred odchodom objednávateľovi ešte pokyny na zájazd neboli poskytnuté, je povinný bezodkladne a bez vyzvania o tom informovať CK, aby zabezpečila nápravu. Prípadné neskoršie poskytnutie pokynov a informácií týkajúcich sa zájazdu neoprávňuje objednávateľa na odstúpenie od zmluvy. Ak sa objednávateľ posledných 7 dní pred odchodom sám neprihlási, CK má za to, že objednávateľ obdržal pokyny včas a úplne.

3. CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

4. K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahuje im zodpovedajúce povinnosti a práva CK.

5. CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku alebo krátkodobej platobnej neschopnosti:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

CK je povinná odovzdať objednávateľovi súčasne zmluvu o zájazde aj doklady určené objednávateľovi, ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení zájazdu, najmä však označenia poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti.

V prípade, že CK neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu do Slovenskej republiky, vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu. CK je povinná organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie. Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala CK prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

Poistné plnenie poskytne poisťovňa ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie takejto poistnej udalosti sa nevyžaduje písomná forma.

Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli proti CK v dôsledku neplnenia zmluvy o zájazde, prechádzajú na poisťovňu, a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1. Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy a ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny.

2. CK má právo zrušiť zájazd , ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre CK ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov zájazdu je pre všetky zájazdy stanovený počtom 30 účastníkov zájazdu ak nie je určené inak. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 pred začiatkom zájazdu.

3. CK si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods.1., má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5. Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala je povinná urobiť bezodkladne také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytovanými službami.

6. Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takých to zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 500,- Sk s DPH na osobu za jednu zmenu. Ide o zmenu mena účastníka, počtu osôb, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade takejto zmeny požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 40 dní pred začiatkom zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1. CK môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu,

b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods.4) týchto Všeobecných podmienok,

c) z dôvodov podstatného porušenia povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle doporučenou poštou , príp. doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

3. Ak je dôvod odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy , je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.

4. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb následovne:

a) 40 a viac dní ..........1000,-Sk za každého účastníka zájazdu +poistenie

b) 39 až 21 dní............30% z vopred stanovenej ceny + poistenie

c) 20 až 15 dní............50% z vopred stanovenej ceny + poistenie

d) 14 až 8 dní..............75% z vopred stanovenej ceny + poistenie

e) 7 a menej dní .........100% z vopred stanovenej ceny + poistenie

5. Ak nenastúpi zákazník na zájazd , pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa článku IV. Ods. 2. písm. g) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny.

6. Vopred stanovenou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých účastníkov zakúpených fakultatívnych služieb. Vopred stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované CK a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemských a zahraničných dodávateľom služieb.

7. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu alebo nástupu na zájazd.

8. CK má právo odrátať od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

VIII. Reklamácie, zodpovednosť za škody

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká účastníkovi zájazdu právo na reklamáciu. Účastník zájazdu je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.

2. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK s reklamujúcim reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK alebo dodávateľ služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je účastník zájazdu povinný predložiť pri reklamácii.

3. Svoje nároky z reklamácie musí účastník zájazdu uplatniť u CK bezodkladne, najneskôr však v zákonom stanovenej lehote, inak mu právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná odpovedať písomnou formou, a to do 30 dní od obdržania reklamácie.

4. CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si účastník zájazdu objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie.

5. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené účastníkovi zájazdu, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

6. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK alebo okolnosti na strane účastníka zájazdu, na základe ktorých účastník zájazdu úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a CK zabezpečené služby, nevzniká účastníkovi zájazdu nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

7. CK nezodpovedá za prípadné meškanie resp. skorší príchod dopravných prostriedkov a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenej prejazdnosti ciest a hraničných prechodov, z dôvodov nepriaznivého počasia, príp. z technických a prevádzkových príčin a pod. CK nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku. V prípade meškania dopravného prostriedku nevzniká účastníkovi zájazdu právo na odstúpenie od zmluvy.

8. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená účastníkom zájazdu, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

9. V prípade, že dôjde k „overbookingu“ ubytovacieho zariadenia a bude nutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, poskytne sa náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. Ďalšie nároky voči CK sú vylúčené.

10. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nutných prípadoch možné. Ide najmä o zmeny miesta odletu, trasy, leteckej spoločnosti, typu lietadla a letových časov pri leteckej doprave resp. trasy, typu autobusu v rovnakej kvalite a cenovej relácii a časov odchodu a návratu zo zájazdu pri autobusovej doprave. Pri náhradnej doprave na iné letisko preberá CK náklady na jazdu autobusom resp. vlakom 2.triedou.

V prípade uvedených zmien bude CK bezodkladne informovať objednávateľa. Uvedené nezávažné zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie a CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi z týchto dôvodov ani nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané.

11. Malé zmeny zo strany vedenia ubytovacieho zariadenia alebo zahraničného partnera (organizácia stravovania, poskytovanie doplnkových služieb, fakultatívnych programov a výletov, stavebná činnosť a pod.) môžu nastať v priebehu sezóny v krátkej dobe pred odchodom na zájazd. Uvedené zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie a CK ich nemôže ovplyvniť.

12. Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba počítať s tým, že do prvého a posledného dňa v rôznej miere zasahujú dopravné a ubytovacie služby. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie. CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi z týchto dôvodov a nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané.

IX. Cestovné poistenie

Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a CK nepovoľuje posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

X. Záverečné ustanovenia

1. Platnosť týchto všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK len vtedy, ak nie je CK stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

3. V prípade, že nemožno zabezbečiť, aby objednávateľ osobne podpísal objednávku, za súhlasný prejav vôle ktorý smeruje k objednávke dohohodnutých služieb sa považuje tiež prevod vopred dohodnutej sumy peňazí na bankový účet CK. Prevodom dohodnutej sumy na bankový účet CK tiež objednávateľ dáva najavo, že sa oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami CK, porozumel im a súhlasí s nimi.

2. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

3. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby CK spracovala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných CK a pre akvizičnú činnosť. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať a poskytovať.

4. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu, v cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach a na oficiálnej www stránke CK ( ďalej len www stránka ) zodpovedajú informáciám známym v dobe ich tlače prípadne zverejnenia na internete a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Fotografie v katalógu a na www stránke CK sú ilustračného charakteru. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku, www stránke a iných materiáloch, ktoré vydáva CK a na a neručí za správnosť údajov v uvedených prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

5. V prípade nezhody údajov uvedených v katalógu alebo cenníku CK a údajov uvedených na www stránke záväznými sú údaje uvedené na www stránke.

6. Všetky vzdialenosti uvádzané Objednávateľovi (napr. od centra mesta, pláže a pod.) sú orientačné, rovnako popis jednotlivých ubytovacích zariadení a ich okolia zodpovedá poslednej známej skutočnosti. CK nezodpovedá za prípadné zmeny, ktoré nastali neskôr napr. začatie stavebnej činnosti v okolí a pod. Rovnako CK nezodpovedá za skutočnosti, ktoré nastali vplyvom životného prostredia alebo iných udalostí vplývajúcich na kvalitu poskytovaných služieb, ktoré CK svojím konaním nemôže ovlyvniť (napr. krátkodobé znečistenie mora, búrky a iné živelné pohromy, ktoré môžu viesť k dočasnému obmedzeniu spotreby vody či elektrickej energie a pod.)

7. V prípade, že údaje v katalógu resp. cenníku, na www stránke alebo iných materiáloch a v zmluve o zájazde sa rozchádzajú, záväznými sú údaje obsiahnuté v zmluve o zájazde.

8. Zmluvu, ktorej súčasťou sú tieto všeobecné podmienky možno meniť len ne základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán alebo jej dodat

9. Pri zájazdoch organizovanými partnerskými CK platia Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch príslušnej CK.

 

© 2007 SLOVAKIA GLOBTRAVEL
SLOVAKIA GLOBTRAVEL s.r.o., Kapitulská 3, 974 01 Banská Bystrica
Tel/fax: 048 / 415 15 15, 048 / 415 15 88, skgt@slovakiaglobtravel.sk
IČO: 36671339